De basis is gelegd:
klaar voor de toekomst

2018 was een bijzonder jaar voor het Catharina Ziekenhuis. Er werden veel lopende zaken afgerond en nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Sommige plannen zijn gestart in 2018, anderen staan op de agenda voor 2019. De patiënt en medewerker stonden hierbij centraal, want het Catharina Ziekenhuis wil de patiënt meer betrekken bij het zorgproces en de medewerker boeien en behouden. Hoe we dat doen, wordt verder toegelicht in het voorwoord. Net als de mijlpalen van de belangrijkste ziekenhuisbrede onderwerpen uit 2018.

Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier

2018 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD): HiX. Ruim twee jaar is er door meer dan 900 medewerkers hard gewerkt om het systeem in te richten. Eind 2018 (vrijdag 30 november) ging HiX live. Met HiX beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie. Ongeacht locatie of afdeling. Gebruikmaken van één dossier betekent meer efficiëntie in het werk en betere zorg voor de patiënt. Op 30 november ging ook het patiëntportaal MijnCatharina live. Met MijnCatharina kunnen patiënten met een verwijzing onder andere zelf een afspraak plannen, een vraag stellen aan hun zorgverlener en uitslagen bekijken.


Een onderwerp dat in 2018 extra aandacht vroeg, was de werkdruk. Begin 2018 was er een zware griepepidemie. Veel bedden werden ingenomen door patiënten met griep en/of longproblemen en tegelijkertijd kampten veel medewerkers met griepverschijnselen. Een blijvend punt van aandacht is om op sommige afdelingen aan voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen komen. De personele krapte heeft veel van de organisatie gevraagd, bepaalde afdelingen in het bijzonder. Met een gedreven groep medewerkers van verschillende afdelingen kijken we op dit moment structureel en heel kritisch naar het verbeteren van onze werkomstandigheden in de zorg. Een meting naar werkomstandigheden voerden we begin 2018 uit, in het medewerker tevredenheidsonderzoek. 75% van de medewerkers vulde dit onderzoek in. Met zowel ziekenhuisbrede als afdelingsspecifieke resultaten zijn de afdelingen in 2018 aan de slag gegaan.

Verander agenda voor de toekomst

Halverwege het jaar werd onze Veranderagenda voor de Toekomst 2018-2022 gelanceerd: ’Het nieuwe samenspel’. Dit plan is opgesteld met brede betrokkenheid vanuit de organisatie en geeft de strategische onderwerpen weer waar het Catharina Ziekenhuis zich de komende jaren op richt: de patiënt van nu en straks, mens en leiderschap, innovatie, netwerken van zorg en capaciteits-management. Daarbij zijn veilige en waardegedreven patiëntenzorg, opleiding en onderwijs, alsmede wetenschappelijk onderzoek onze basis.

45-jarig jubileum

In september was het feest: het 45-jarig jubileum van het Catharina Ziekenhuis. Met de oude locatie van het Binnenziekenhuis meegerekend bestaat het ziekenhuis zelfs 175 jaar. Dit werd gevierd met Catharina Celebrations: een jubileum bestaande uit de Grote Catharina Dorpsquiz en een feest in het Philips Stadion. Medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers genoten ervan.

SLIM FIT

Een programma wat succesvol is afgerond, is SLIM FIT. Het doel was om in drie jaar tijd (2016, 2017 en 2018) de kostenbasis structureel met minimaal €24 miljoen te verlagen. En dat is gelukt! In oktober werd de €24 miljoen bereikt door 288 verschillende besparingsplannen die waren ingeboekt. Daarmee is het Catharina Ziekenhuis financieel gezond en kunnen we in de toekomst blijven investeren in vernieuwing en innovatie.

Evidence Based Practice

Tevens heeft het Catharina Ziekenhuis in 2018 gewerkt aan samen de zorg verbeteren: met de medewerker, patiënt én omgeving. Te beginnen met Evidence Based Practice (EBP): verbeteren van de verpleegkundige zorg aan bed. Dit onderwerp valt binnen het thema Verpleegkundig Leiderschap, waarbij verpleegkundigen zich professioneel kunnen ontwikkelen op manieren die bij hun passen. In 2018 startte de eerste groep verpleegkundigen, in 2019 de volgende groep.

Value Based Health Care

Een tweede voorbeeld is Value Based Health Care (waardegedreven patiëntenzorg). Het doel is om op een doelmatige wijze zorguitkomsten te kunnen meten en verbeteren, zowel klinische als patiëntervaringen. In 2018 is bij tien aandoeningen gestart met het opzetten van een verbetercyclus, namelijk bij borstkanker, prostaatkanker, longkanker, colorectaal carcinoom, heupartrose, CVA, nierschade, geboortezorg, inflammatoire darmziekten en coronair lijden. Het derde voorbeeld is E/mtic: De TU Eindhoven, Philips, Máxima Medisch Centrum, Expertisecentrum Kempenhaeghe en het Catharina Ziekenhuis hebben de handen ineengeslagen om de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties te versnellen op het gebied van cardiovasculaire zorg, perinatale zorg en slaapzorg. Een vierde voorbeeld is de ziekenhuisbrede crisisoefening. Om medewerkers goed voor te bereiden om bij rampsituaties, adequate hulpverlening te geven, is oefenen en controleren van procedures en protocollen noodzakelijk. In juni oefenden we met een casus waarbij zowel de slachtoffers als de ‘dader’ van een terreuraanslag in het centrum van Eindhoven naar het ziekenhuis werden gebracht.

Onderzoeken

Er werden ook veel onderzoeken gedaan naar nieuwe of verbeterde behandelingen. Een voorbeeld is IAT. Patiënten met een beroerte krijgen een speciale katheterbehandeling, kortweg IAT of trombectomie, om het stolsel te verwijderen. Het Catharina Ziekenhuis is voor deze behandeling in 2018 als regionaal verwijscentrum erkend. Daarnaast zijn onze cardiologen er als eerste in de wereld in geslaagd het hart plaatselijk te koelen tijdens een hartinfarct. Door een deel van het hart vóór en na het dotteren te koelen, kan volgens de cardiologen de schade van het hartinfarct mogelijk worden beperkt en een aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald.

Samenwerking en innovatie

Naast het realiseren van grote projecten, is het Catharina Ziekenhuis continu bezig met ontwikkeling. Zo wil het ziekenhuis het transparante karakter door ontwikkelen met liveoperaties. In 2018 zijn een PIPAC-operatie, borstkankeroperatie, dotterbehandeling en openhartoperatie live uitgezonden op websites van verschillende nieuwsbladen en op het YouTube- en Facebookkanaal van het Catharina Ziekenhuis. Ook hebben we de 10e hoogleraar mogen verwelkomen: chirurg prof. dr. Ignace de Hingh. Met zijn leerstoel aan het Maastricht UMC wil hij de zorg verbeteren voor patiënten met kanker in een van de buikorganen door onder meer onderzoek naar de oorzaak, bestrijding en behandelmethoden. De invloed onze verpleegkundigen heeft in 2018 meer vorm gekregen door de verdere ontwikkeling van het Verpleegkundig Stafbestuur. Het stafbestuur bewaakt de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de verpleegkundige zorg. De leden vertegenwoordigen de verpleegkundige kernstaf (vertegenwoordigers van verpleegkundigen van alle afdelingen).


Tenslotte heeft het Catharina Ziekenhuis ook letterlijk verder gebouwd. In 2007 startte de eerste verbouwing en in 2018 waren de plannen zo ver gevorderd, dat is gestart met de afronding van het Lange Termijn Huisvestingsplan. In de zomer van 2019 wordt het plan definitief afgerond.

Toekomst

Werken aan de toekomst van ons mooie ziekenhuis in deze bijzonder innovatieve en uitdagende omgeving, dat is wat in 2018 is gelukt en waar we ook in 2019 voor staan. Onze missie is om met onze zorg elke dag de kwaliteit van leven merkbaar te verbeteren. Bovenstaande ontwikkelingen waren niet mogelijk zonder de constructieve samenwerking met de Medische Staf (zowel op het gebied van beleid met het stafbestuur als in de dagelijkse bedrijfsvoering). In deze samenwerking is ook het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina een belangrijke schakel. We willen alle medewerkers en medisch specialisten bedanken voor hun geweldige inzet in 2018.


Dr. P.L. Batenburg
Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. G.J.C.M. Engwirda-Kromwijk
Lid Raad van Bestuur