Medewerkers

Binden en behouden

We hebben te maken met landelijk krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn weinig verpleegkundigen en daar heeft het Catharina Ziekenhuis ook mee te maken, wat zich onder andere uit in een hoge werkdruk. In 2017 is daarom extra ingezet op het binden en aantrekken van verpleegkundigen. Zo zijn er meer mogelijkheden voor het opleiden van verpleegkundigen tot gespecialiseerd verpleegkundige en kunnen verpleegkundigen bij in indiensttreding gelijk een vaste aanstelling krijgen. Het flexbureau is geprofessionaliseerd om de optimale capaciteit (bekwame flex-verpleegkundigen) te leveren aan afdelingen én werving via social media is uitgebreid met onder andere het maken van vlogs.

Voorbereid op de toekomst

Vanaf 2020 wordt onderscheid gemaakt in de rollen van MBO- en HBO-verpleegkundigen, conform nieuwe beroepsprofielen. In 2017 heeft de afdeling HRM samen met Onderwijs & Onderzoek de eerste stappen gezet richting deze verandering. Zo is onder andere een inventarisatie gedaan en blijkt dat wij een hoog percentage HBO-verpleegkundigen hebben, namelijk 44%. Komend jaar worden de uitgangspunten bepaald. Er wordt gekeken naar de verdeling van MBO- en HBO-verpleegkundigen die het ziekenhuis nodig heeft en hoe we deze verdeling kunnen realiseren.

Verder kreeg het Catharina Ziekenhuis in 2017 een subsidie om personeel op te leiden. Dit mag binnen thema’s zoals kwaliteit & veiligheid en technologie. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in opleidingen voor het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier of het omscholen van MBO- naar HBO-verpleegkundigen. Daarnaast is strategische personeelsplanning een belangrijk thema om te zorgen dat we voldoende en bekwaam personeel hebben op de korte en langere termijn. Bijvoorbeeld voor het Catharina Kanker Instituut en de afdeling Nierziekten is een strategisch personeelsplan gemaakt.

Goed werkgeverschap

Voor een belangrijk deel staan onze arbeidsvoorwaarden vast in de Cao Ziekenhuizen, maar het Catharina Ziekenhuis biedt ook een aantal aanvullende arbeidsvoorwaarden of voorzieningen voor medewerkers. Zo is in 2017 het digitale meerkeuze arbeidsvoorwaarden systeem verder uitgebreid, met meer mogelijkheden om bijvoorbeeld een laptop of telefoon aan te schaffen. Daarnaast is een pestprotocol opgesteld waarin staat uitgelegd hoe het ziekenhuis hulp biedt bij pestsituaties en de klachtencommissie voor werknemers is onder de loep genomen. De klachtenprocedure is herzien en aangepast.

Sterk in je werk

Voor duurzame inzetbaarheid heeft het Catharina Ziekenhuis het programma ‘Sterk in je Werk’. Het doel is dat medewerkers tijdens de gehele loopbaan vitaal, bekwaam en gemotiveerd zijn, zodat zij plezier hebben én houden in het werk. In 2017 lag de focus op bewustwording, bij zowel medewerkers als het management. Er zijn ambassadeurs geworven en in de georganiseerde ‘Sterk in je Werk’ week werd het belang van bekwaam, vitaal en gemotiveerde medewerkers benadrukt. ‘Sterk in je Werk’ is een continue beweging waar ook de komende jaren veel aandacht voor zal zijn.

Digitalisering

In 2017 is hard gewerkt aan het nieuwe digitale dienstroostersysteem ORTEC. Waar medewerkers voorheen hun rooster op konden vragen bij een centrale planner, kan nu iedereen overal zijn of haar rooster inzien en verlofwensen indienen. De live gang van het roostersysteem was 1 januari 2018. Daarnaast is de Wet Verbetering Poortwachter verder gedigitaliseerd. Medewerkers en hun leidinggevende hebben tijd- en plaats onafhankelijk inzage in hun verzuimdossier.